Gezondheidsvoorlichting

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft een uitgebreid aanbod aan gezondheidsvoorlichtingen. Onze voorlichtingen zijn laagdrempelig en sluiten goed aan op de belevingswereld van de deelnemer.

Laagdrempelige voorlichting

Door kennis over gezondheid en een gezonde leefstijl op een laagdrempelige wijze over te brengen op de doelgroep, waarbij extra aandacht is voor groepen en individuen die in een achterstandspositie verkeren, is het de verwachting dat het verhogen van het kennisniveau over gezondheid een positieve gedragsverandering met zich mee zal brengen. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

De voorlichters activeren en enthousiasmeren vrouwen (en mannen) die zij met hun activiteiten bereiken, om gebruik te maken van de aangeboden zorg en zich open te stellen voor leefstijlaanpassingen die de algemene gezondheid bevorderen.

 • In de wijk, in de ‘veilige’ omgeving.
 • Dichtbij de bewoners.
 • Informeel.
 • Laagdrempelig.
 • Mondelinge informatieoverdracht ondersteund met interactieve methodieken.
 • Individuele benadering.
 • Aanhaken bij bestaande initiatieven in de wijk.
 • Brug tussen zorgverlener (en indien van toepassing ook de eigen taal en cultuur).
 • Kent of maakt deel uit van het netwerk van de doelgroep die voor reguliere informatiekanalen doorgaans lastig bereikbaar zijn.

De Voorlichters Gezondheid richten zich op groepen en individuen die weg naar de reguliere gezondheidszorg niet vanzelfsprekend weten te vinden en die zich niet bewust zijn van eventuele gezondheidsrisico’s in relatie tot leefstijl.

In het bijzonder worden de voorlichtingsactiviteiten ingezet voor:

 • Bewoners in achterstandswijken.
 • Bewoners zonder een sociaal netwerk.
 • Bewoners met een lage sociaal-economische-status.
 • Bewoners die de weg naar de reguliere zorgverlening niet weten te vinden.
 • De directe beïnvloedingsomgeving van deze bewoners.
 • In het kader van perinatale gezondheidsvoorlichting: wensouders en zwangere en hun directe beïnvloedingsomgeving.

Met Gezondheidsvoorlichting streven we de volgende doelen na:

1.   Het goed informeren van de doelgroep en hun directie omgeving zodat zij de weg naar de juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg;

2.   Het bieden van goede gezondheidsvoorlichting via (thematisch georganiseerde) cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten aan de doelgroep en hun directe omgeving waardoor ze geïnformeerd worden over mogelijke gezondheidsrisico’s, maar ook op welke wijze men zelf de gezondheid kan verbeteren. De voorlichtingen kunnen zelfstandig georganiseerd worden, in samenwerking met zorgverlener/hulpverleners of op aanvraag van zorgverleners/hulpverleners of instellingen;

3.   Indien nodig het ondersteunen van zorgverleners/hulpverleners tijdens het consult met de patiënt, bijvoorbeeld om taal- en cultuurbarrières te doorbreken of om simpelweg de patiënt bij de hand te nemen en te begeleiden;

4.   Het ondersteunen van zorgverleners/hulpverleners tijdens door deze zorgverleners/hulpverleners georganiseerde groepsvoorlichtingsbijeenkomsten. Zo kunnen hoogrisicogroepen bereiktworden die doorgaans niet of nauwelijks bereikt worden;

5.   Bevolkingsgroepen met naar verhouding ongezond gedrag of een hoge kwetsbaarheid, zijn: jongeren, ouderen, allochtonen en personen met een lagere sociaal economische status. Voor elke doelgroep is speciale aandacht nodig. Dit is met name het geval voor allochtonen. Voorlichters Gezondheid hebben verschillende culturele achtergronden en spreken verschillende talen. Door deze groepen preventief voor te lichten en kennis te laten maken met het Nederlandse zorgsysteem wordt een bijdrage geleverd aan de volksgezondheid.

Om deze doelen te bereiken is een systematische aanpak vereist:

 • Op een laagdrempelige methode Gezondheidsvoorlichting in de stad of wijken op de kaart zetten en bespreekbaar maken onder verschillende bevolkingsgroepen.
 • Inzetten van het eigen netwerk om de doelgroep en hun directe beïnvloedingsomgeving te bereiken met informatie over algemene gezondheid en een gezonde leefstijl.
 • Door kennisoverdracht over algemene gezondheid en een gezonde leefstijl de doelgroep actief verwijzen naar de juiste (eerstelijns)zorgverlening.
 • Indien van toepassing: voorlichten/trainen van zorgverleners/hulpverleners over etnisch-culturele tradities en gebruiken rondom algemene gezondheid en leefstijl. Hierdoor zijn de zorgverleners/hulpverleners in staat om de tradities en rituelen te herkennen en tijdens het consult/behandelplan op in te kunnen spelen.
 • Voorlichten van zorgverleners/hulpverleners over het bereiken van hoogrisicogroepen.
 • Verkleinen of zelfs wegnemen van de cultuur- en taalbarrière, maar ook barrières gebaseerd op angst en onwetendheid, tussen zorgverlener en zorgvrager, door als brugfunctionaris beide partijen gedurende het zorgproces te ondersteunen en te begeleiden.